Pár poznámok k mediálnej činnosti SZRK a ku problémom, ktoré s tým súvisia.

Myslím si, že najlepším úvodom do tejto problematiky bude materiál, ktorý bol prerokovaný a prijatý v predsedníctve zväzu začiatkom roku 2002. Niektoré jeho časti by sa už dnes dali napísať aj trochu ináč, ale to nie je chyba, skôr svedectvo o živosti a živej problémovitosti tejto činnosti. Tu je teda, ako hovorím "na úvod", spomínaný materiál:

Milan Rosa, Slovenská kanoistika | 29.01.2003 21:51:12

Mediálna koncepcia SZRK -tézy

1.Mediálnu komisiu zriadilo Predsedníctvo v tomto funkčnom období po prvýkrát. To neznamená, že by sa činnosti spojené s mediálnou problematikou predtým nevykonávali. Úmerne k dosahovaným výsledkom sa stupňovali v tomto smere aktivity generálneho sekretára, trénerov, reprezentantov, klubov a oddielov.

2. Práca v mediálnej sfére má byť v budúcnosti čo najvyváženejšia a čo do foriem najpestrejšia. Úlohou komisie je koordinácia mediálnych aktivít a podpora tejto činnosti na všetkých úrovniach štruktúry zväzu. Komisia sa zameria na:

-komplexné a pružné informovanie verejnosti o športových výsledkoch,

-prostredníctvom mediálnej aktivity na získavanie finančnej a materiálnej podpory pre realizovanie športových plánov zväzu a jeho jednotlivých členov.

3. Prostriedky realizácie úloh:

-web stránka zväzu v štruktúre, ktorá zabezpečuje prezentáciu trvalých údajov a aktuálnych informácií na vysokej grafickej a jazykovej úrovni,

-tlačové konferencie pred významnými podujatiami sezóny a pri prezentácii konkrétnych úspešných vystúpení reprezentačných družstiev seniorov a juniorov,

-vyhlasovanie ankety o najúspešnejších seniorov, trénerov a juniorov,

-usporiadanie spoločenských podujatí pre odbornú verejnosť a sponzorov pri všetkých významnejších podujatiach sezóny (preteky s medzinárodnou účasťou a majstrovstvá republiky),

-vydávanie propagačných materiálov (plagáty, prospekty, obaly na spisy pri pretekoch)

-v miestnych podmienkach využívať tieto materiály na popularizáciu športových a funkcionárskych osobností regiónu,

-pozývanie významných osobností a sponzorov do ceremoniálnych štábov na významných podujatiach sezóny,

-využívať na informovanie o celej šírke športovej problematiky zväzu aj rozhlas pri pretekoch (informačné vstupy trénerov, funkcionárov, interview).

4. Okrem vyššie spomenutých foriem, ktorých kvalita a rozsah sú vnútornou vecou zväzu bude úlohou do budúcnosti realizácia pravidelnej televíznej relácie o skupine vodných športov, zameraná na informovanosť verejnosti o športových a spoločenských aspektoch nášho športového hnutia. S tým istým cieľom chceme vytvoriť v niektorom mienkotvornom denníku pravidelnú rubriku aspoň počas vrcholiacej sezóny. Koncepcia týchto projektov sa musí vypracovať v súlade s predstavami konkrétnych médií.

Realizácia týchto projektov by bola zaujímavá aj zo sponzorského hľadiska.

5. Mediálnu komisiu vedie podpredseda JUDr. Milan Rosa a za jej členov navrhuje: Sláva Kňazovického a Jara Ostrčila.

Diskusia o týchto tézach bola veľmi konštruktívna a za všetky komentáre k nej uvediem postreh. myslím si, že Milana Oršulu (ak to bol niekto in). tak sa ospravedlňujem): Tézy to sú vcelku dobré, len aby sa nám darilo napĺňať ich. A to veru platí dodnes. Svedči to o tom. že v tomto prípade nejde o jednorazový akt typu -vytýčia sa úlohy a kontroluje sa ich realizácia. Je to oveľa zložitejšie a z hľadiska realizácie rozhodne tvorivejšie. Za niektorými cieľmi treba proste ísť dlhšie, niekedy opakovane a rôznymi spôsobmi. To platí rovnako o práci zväzu ako aj členov, ktorí zväz vytvorili -teda klubov a oddielov.

Prvá moja zásadná poznámka sa týka snahy rozdeľovať v mediálnej oblasti pôsobenie a zodpovednosť spôsobom: toto je zodpovednosť zväzu a do tohto zasa nie je nikomu a osobitne zväzu nič. Isteže, zväz tvoria systémovo rôzne subjekty. Klasické občianske združenia -samostatné kluby, ďalej oddiely, ktoré sú súčasťou väčších telovýchovných jednôt a napokon rozpočtové organizácie, napojené na štátny rozpočet -strediská vrcholového športu. V predsedníctve schválené tézy mediálnej koncepcie však platia pre všetkých a to znamená, že každý subjekt, ktorý sa podieľa na kreovaní zväzu má mať rovnaké postavenie, rovnakú zodpovednosť pri napĺňaní spoločného programu. Samozrejme, že každý spomínaný subjekt má iné možnosti a za prípustné považujem, ak sleduje a presadzuje svoje dielčie ciele. Ale nie na úkor iných! Úlohou múdrych ľudí v danej situácii a to zdôrazňujem, že v danej situácii, je spolupráca založená na vzájomnej informovanosti pri hľadaní tých najvýhodnejších foriem realizácie v tézach spomenutých zámerov. Pestrosť a rôznorodosť subjektov združených v zväze môže byť za danej situácie výhodou. Môže vyvolať želateľný synergický efekt. Zjednodušene povedané, nie súčet možností združených subjektov, ale viac. O koľko viac? Nuž o toľko, koľko dokážeme spoločne vytvoriť. Opakom je kmásanie zo spoločného., koláča.. a snaha o získavanie parciálnych výhod jedného na úkor druhých. ako nám to predvádzajú viaceré športové zväzy. treba podotknúť, že voľakedy a niektoré ešte aj doteraz -~. Za veľmi sympatickú považujem iniciatívu Andreja Páleša. ktorý sa iniciatívne na predsedníctve ponúkol. k ~ nadväzne na tézy mediálnej koncepcie zväzu -Tézy Reklamného manuálu a smerníc SZRK. Konštatuje pritom. k pri spracovaní týchto téz zistil, že ide o širší problém. ponúkol preto tézy dvom komisiám -Športovo technickej a Mediálnej. Za jednu zo spomínaných komisií si dovoľujem rozšíriť Andrejom vymedzený záber. Je to téma pre celý zväz a tým sa jeho fungovania v tej najdôležitejšej sfére: športovej. zameranej na rozvoj nášho športového odvetvia a na budovanie silnej reprezentácie. Bude dozaista namieste, publikovať aj tézy Andreja Páleša. Tu sú:

Tézy reklamného manuálu a smerníc SZRK

Úvod.

V pokusoch riešiť predloženú úlohu som sa dostal do širokej škály problémov, ktoré zasahujú do kompetencií ŠTK aj mediálnej komisie, tak navrhujem, aby predložené návrhy boli aj riešené (schvaľované) v dvoch osobitných celkoch.

Ciele.

1. Upresniť formu a spôsob používania symbolov SZRK. 2. Zvýšiť komerčnú Úroveň

-činnosti SZRK

-usporiadania pretekov SZRK a klubmi.

Spôsob riešenia.

1. Reklamný manuál.

Zadefinovať tvar proporcie, symbolov SZRK. Upresniť

farebnosť. Sprístupniť alebo zverejniť matrice symbolov...napr. na internete (vo vektorovej i rastrovej forme) (rieši: Páleš)

2. Smernice. (globálna platnosť)

2.a) Zaviesť povinnosť členov SZRK Jednotlivcov a klubov) v prípade, že rozbiehajú vlastnú reklamnú kampaň, patričným spôsobom propagovať SZRK. Medzi logami partnerov (na lodiach, výstroji, oblečení) musí byť rezervovaný a ZAPLNENÝ priestor pre SZRK. Zabezpečiť materiály (samolepky, nášivky) pre túto reklamu bude povinnosťou SZRK. Čiže: Na pretekoch budú štartovať lode, buď absolútne bez reklamy, alebo aj s reklamou SZRK. (buď sponzori SZRK, alebo samotný zväz )

Kontrolu štartujúcich lodí zabezpečia rozhodcovia...napr. pri vážení...

2.b) Pri organizácii domácich pretekov dotovať aj preteky SP.

Dotáciu podmieniť:

Vytvorením štandardizovanej kulisy v ceremoniálnom priestore s možnosťou uverejnenia reklamy pri ceremoniáli vyhlasovania víťazov.

Zapojením mediálnych partnerov do reklamnej kampane akcie...napr. účasť min. jednej celoplošnej televízie, reklama pretekov na min. jednej rozhlasovej stanici. Plagáty akcie budú obsahovať logá partnerov, medzi ktorými bude i SZRK, a/alebo jeho partner/partneri...

Komentár:

Takto sa vytvoria podmienky pre nadviazanie globálneho reklamného partnerstva pre domáce preteky, alebo Slovenský pohár -bude čo ponúknuť partnerom...

(rieši: ŠTK. MK) júl 2002, A. Páleš

Z toho, ako Andrej Páleš postihuje problém, vyplýva moja druhá zásadná poznámka k tejto problematike: Musíme prestať chodiť, ako mačka okolo horúcej kaše, okolo problematiky reklamy a sponzorstva, ktoré s reklamou úzko súvisí. Raz sa už treba nad touto problematikou dôkladne "pohádať" a prijať napríklad spomínané smernice. Navrhujem na najbližšom valnom zhromaždení (predpokladám, že Slovenská kanoistika uzrie svetlo sveta v novembri 2002). Ak som spomenul sponzorstvo, mal som na mysli aj, alebo lepšie povedané, predovšetkým peniaze, ktoré z neho -ak dá Boh, plynú. Komplexný rozvoj nášho športu závisí samozrejme na zdrojoch, ktoré do neho plynú. Ale aj na nevyčísliteľnom nadšení funkcionárov a trénerov a tých najmenších adeptov nášho športu a ich rodičov. Ak má zväz udržať harmonický stav činností, na ktoré bol zriadený, musí mať koordinačné právomoci, ktoré postihujú aj tie najcitlivejšie prvky v hre: toky všetkých finančných prostriedkov. ktoré do nášho hnutia plynú. A v súvislosti s tým musí presadzovať najspravodlivejší možný spôsob narábania s nimi v záujme spoločnej veci.

Milan Rosa

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše komentár k článku
Pár poznámok k mediálnej činnosti SZRK a ku problémom, ktoré s tým súvisia.“.

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
SP II. Svetový pohár - šprint
24.05.2024 | Poznaň, POL
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
SP Svetový pohár - maratón
01.06.2024 | Brandenburg, GER
Pohár SNP
01.06.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
KP juniori
08.06.2024 | Bratislava, Zemník
ME Majstrovstvá Európy - šprint seniori
13.06.2024 | Szeged, HUN
Veľká cena Komárna
15.06.2024 | Komárno, Stredisko kanoistiky Komárno
Trenčianska regata
22.06.2024 | Trenčín, Lodenica KK TTS
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.